home veelgestelde vragen los laten lopen
Grey Questions - Mag ik mijn Greyhound los laten lopen?

Over deze vraag wordt er al lange tijd gediscussieerd binnen onze club en op het internet, daarom heeft het bestuur deze vraag voorgelegd aan het LNV.

Antwoord van het LNV:

Hartelijk dank voor uw e-mail van 30 november. Hierin stelt u een vraag over het los laten lopen van windhonden.

Er zijn vanuit LNV geen landelijke bepalingen meer (die zijn er wel geweest) waarin staat dat windhonden/zichtjagers/lange honden niet los mogen lopen. Er zijn echter wel wetten en regels waar iedere hondenbezitter zich aan dient te houden zoals de Flora- en Faunawet. Hierin staat letterlijk:

artikel 1.

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.

artikel 2.

De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Als de eigenaar van de hond denkt dat de hond achter konijnen, reeën etc aan gaat dan dient deze de hond dus aangelijnd te houden. Doet men dit niet dan is men strafbaar. Op www.overheid.nl kunt u de volledige tekst van de Flora- en Faunawet vinden. Hierin staan (veel) meer van dergelijke bepalingen, bovenstaande zijn slechts de eerste twee uit deze wet.

Daarnaast bestaat ook nog het Besluit beheer en schadebestrijding (ook dit besluit vindt u op www.overheid.nl), hierin staat letterlijk in artikel 5 dat er met lange honden niet gejaagd mag worden, maar dat is iets anders dan los laten lopen.

Verder willen wij u aanraden, contact op te nemen met provincie en gemeente, aangezien deze beide instanties wat betreft het los (laten) lopen eigen regels vaststellen; het kan dus zijn dat zij het loslopen van deze honden sowieso verbieden.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u naast het gebruik van de e-mailfaciliteit, op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur ook gratis bellen met Het LNV-Loket: 0800 - 22 333 22.

Met vriendelijke groet,

Michel Lindeman

Het LNV-Loket

Tel: 0800 - 22 333 22

www.minlnv.nl/loket

 

 

terug  top Laatste update